A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variables should be assigned by reference

Filename: core/Loader.php

Line Number: 150

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /mnt/stor19-wc2-dfw1/502508/vmwarecomp.b2lprojects.com/web/content/system/core/Exceptions.php:185)

Filename: libraries/Session.php

Line Number: 671

Are you an ambitious company with under 1000 employees? Win $20,000 of VMware software & services from VMware

Regulamin

Niniejszy Regulamin dotyczy organizowanego przez firmę VMware konkursu Thinking Big - wyMYŚL duży biznes („Konkurs”) oraz korzystania związanej z nim witryny internetowej www.thinkingbigcompetition.com („Witryna internetowa konkursu”).

W niniejszych zasadach termin „firma VMware” dotyczy firmy VMware International Limited, Parnell House, Barrack Square, Ballincollig, County Cork, Ireland („firma VMware”). Termin „Uczestnik” dotyczy uprawnionego uczestnika konkursu.


CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs firmy VMware rozpoczyna się o godz. 9:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 21maja 2012 r. Zgłoszenia są przyjmowane do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 31lipca 2012 r. Zwycięzca zostanie wybrany, powiadomiony i przedstawiony publicznie zgodnie z regułami i harmonogramem przedstawionym poniżej.

NAGRODA
W Konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca („Zwycięzca”). Zgodnie z niniejszym Regulaminem Zwycięzca będzie uprawniony do odbioru nagrody. Nagroda („Nagroda”) będzie składać się z wybranych przez Zwycięzcę produktów i usług firmy VMware o łącznej wartości nieprzekraczającej 20 000 USD (wg sugerowanego cennika detalicznego produktów firmy VMware) przeznaczonych do implementacji Propozycji (zdefiniowanej poniżej) zgłoszonej przez Zwycięzcę.

UPRAWNIENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU
Wzięcie udziału w konkursie jest możliwe po spełnieniu wszystkich poniższych wymagań:

 • Uczestnik musi mieć w chwili wzięcia udziału w konkursie co najmniej 18 lat.
 • Organizacja Uczestnika nie może w chwili wzięcia udziału w konkursie zatrudniać więcej niż 1000 pracowników.
 • Organizacja Uczestnika musi być zarejestrowana w co najmniej jednym z następujących krajów: Austria, Belgia, Czechy, Dubaj, Francja, Niemcy, Izrael, Włochy, Holandia, Polska, Republika Południowej Afryki, Irlandia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja lub Wielka Brytania.
 • Wymienione poniżej kategorie osób nie są uprawnione do wzięcia udziału w Konkursie:
  • Jednostki administracyjne oraz ich pracownicy.
  • Obywatele lub rezydenci Kuby, Iranu, Iraku, Libii, Korei Północnej, Sudanu i Syrii.
  • Pracownicy, kierownicy i dyrektorzy firmy VMware, ich firmy nadrzędne lub ich filie, a także bliscy członkowie ich rodzin (współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo i dzieci), a także członkowie gospodarstw domowych tych pracowników, kierowników i dyrektorów.

Jak wziąć udział w konkursie?

 • Należy odwiedzić Witrynę internetową konkursu i wypełnić formularz rejestracyjny.
 • Uczestnicy są zobowiązani do przesłania propozycji zawierającej szczegółowy opis planowanego wykorzystania Nagrody oraz oczekiwanych korzyści w zakresie przekształcenia ich firmy („Propozycja”).
 • Propozycje nie mogą zawierać więcej niż 200 słów i muszą zostać przesłane za pośrednictwem Witryny internetowej konkursu do godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 31lipca 2012 r.
 • Aby przesłać zgłoszenie, Uczestnik musi kliknąć przycisk Prześlij teraz w Witrynie internetowej konkursu.
 • Propozycja musi być oryginalnym dziełem Uczestnika.
 • Wszystkie przesyłane materiały muszą być utworzone w jednym z następujących języków: czeski, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, polski, nowoczesny hebrajski, hiszpański, szwedzki lub turecki.
 • Obowiązuje limit dwóch (2) zgłoszeń do Konkursu na organizację. Firma VMware zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszeń przekraczających ten limit.
 • Oprócz powyższych wymagań zgłoszenia muszą być zgodne z regułami przedstawionymi w sekcji Reguły konkursu w Witrynie internetowej konkursu.


PROCES OCENY I WYBORU

 • Zgłoszenia będą oceniane przez jury powołane przez firmę VMware.
 • Każda Propozycja będzie oceniana według następujących kryteriów:
  • Jakość przesłanego studium biznesowego dotyczącego implementacji technologii firmy VMware, w którym opisano, w jaki sposób Uczestnik zamierza wykorzystać inwestycję w celu przekształcenia swojej firmy, jak wdrożenie proponowanego rozwiązania zmieni firmę oraz jakie korzyści planuje się uzyskać.
  • Kreatywne i innowacyjne użycie technologii firmy VMware wraz z informacją, które produkty firmy VMware mają być używane i dlaczego.
  • Informacja, w jaki sposób Uczestnik zamierza zmierzyć zakres przekształcenia swojej firmy w przypadku zdobycia Nagrody.
  • Po dokonaniu oceny wszystkich uprawnionych zgłoszeń jury wybierze maksymalnie dziesięciu (10) kandydatów do nagrody, którzy zostaną powiadomieni o tym fakcie. Kandydaci ci zostaną poproszeni o przesłanie lub przedstawienie jury dodatkowych informacji.
  • Następnie spośród tych kandydatów zostanie wybrany jeden Zwycięzca.
  • Decyzja jury jest ostateczna i wiążąca.


POWIADOMIENIE ZWYCIĘZCY

 • Zwycięzca zostanie pisemnie powiadomiony przez firmę VMware do dnia 9września 2012 r. Zwycięzca będzie zobowiązany potwierdzić odbiór powiadomienia, a firma VMware przygotuje materiał filmowy dotyczący zwycięskiego zgłoszenia, który będzie prezentowany publicznie.
 • Tożsamość Zwycięzcy oraz lista firm z krótkiej listy kandydatów do nagrody zostanie ogłoszona publicznie podczas imprezy VMworld Europe w październiku 2012 r. i zostanie także opublikowana w Witrynie internetowej produktu jak najszybciej po tym wydarzeniu.


WARUNKI UCZESTNICTWA

 • WZIĘCIE UDZIAŁU W KONKURSIE LUB WYGRANIE GO NIE WYMAGA DOKONANIA ZAKUPU. Nie obowiązuje, jeśli jest zabronione przez odpowiednie prawo lub zbiory reguł obowiązujące w organizacji uczestnika. Obowiązują wszystkie prawa krajowe i lokalne.
 • Z wyjątkiem zakresu, w którym jest to zabronione prawnie, przesyłając zgłoszenie, Uczestnik:
  • akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania go;
  • oświadcza i gwarantuje, że ma prawo do przesłania wszystkich informacji zawartych w jego zgłoszeniu i że te informacje są prawdziwe, aktualne i kompletne;
  • rozumie i przyjmuje do wiadomości, że jego zgłoszenie może być przeglądane przez osoby odwiedzające Witrynę internetową konkursu, a po zakończeniu Konkursu może zostać opublikowane w wybranej przez firmę VMware witrynie internetowej w celu prezentacji tego zgłoszenia osobom odwiedzającym tę witrynę internetową. W związku z powyższym zaleca się, aby w zgłoszeniu Uczestnika nie zamieszczać jakichkolwiek informacji poufnych. Firma VMware nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie zgłoszenia przez osoby odwiedzające Witrynę internetową konkursu;
  • upoważnia firmę VMware do używania jego nazwiska oraz miejsca zamieszkania w materiałach publikowanych online, drukowanych i umieszczanych na innych nośnikach, w związku z Konkursem, bez jakiejkolwiek zapłaty lub wynagrodzenia;
  • udziela firmie VMware nieodwołalnego, wolnego od opłat, ogólnoświatowego prawa i licencji na: (i) używanie, przeglądanie, ocenianie, testowanie i analizowanie w dowolny inny sposób swojego zgłoszenia oraz całej jego zawartości związanej z Konkursem; i (ii) przedstawiania swojego zgłoszenia i całej jego zawartości w związku z marketingiem, sprzedażą lub promocją Konkursu (w tym m.in. w wewnętrznych i zewnętrznych prezentacjach, na targach oraz na zrzutach ekranu przedstawiających przetwarzanie zgłoszenia do Konkursu, które będą używane w informacjach prasowych) w dowolnych mediach, zgodnie z regułami ochrony prywatności firmy VMware dostępnymi pod adresem www.vmware.com/help/privacy.html. Uczestnicy będą mieć prawo dostępu do swoich danych osobistych, modyfikacji ich oraz ich wycofania;
  • zgadza się podpisać wszystkie niezbędne dokumenty, które mogą być potrzebne firmie VMware lub wyznaczonym przedstawicielom do wykonania praw udzielonych powyżej przez Uczestnika;
  • przyjmuje do wiadomości, że niezależnie od powyższego, firma VMware nie jest zobowiązana do użycia jego zgłoszenia w jakimkolwiek celu, nawet jeśli jego zgłoszenie zostanie uznane za zgłoszenie zwycięskie;
  • rozumie i przyjmuje do wiadomości, że firma VMware mogła opracować lub zamówić materiały podobne lub identyczne jak przesłane przez niego i zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z ewentualnymi podobieństwami do jego zgłoszenia;
  • rozumie i przyjmuje do wiadomości, że firma VMware nie może kontrolować informacji ujawnionych przez Uczestnika jej przedstawicielom w ramach uczestnictwa w Konkursie ani tego, co przedstawiciele firmy VMware zapamiętają w związku ze zgłoszeniem Uczestnika. Uczestnik rozumie także, że firma VMware nie ograniczy zleceń służbowych przedstawicielom, którzy mieli dostęp do zgłoszenia Uczestnika. Uczestnik zgadza się, że użycie zapamiętanych przez przedstawicieli firmy VMware informacji w projektach lub wdrożeniach produktów bądź usług firmy VMware nie powoduje powstania zobowiązania prawnego firmy VMware, w tym, bez ograniczenia, wynikającego z praw autorskich lub tajemnicy handlowej;
  • rozumie i przyjmuje do wiadomości, że nie otrzyma jakiegokolwiek wynagrodzenia ani kredytu w związku z wykorzystaniem jego zgłoszenia w sposób inny niż opisany w niniejszym Regulaminie;
  • zgadza się zwolnić oraz chronić firmę VMware i jej podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, dostawców, autoryzowanych partnerów handlowych, agencje reklamowe/promocyjne oraz ich firmy nadrzędne wraz z ich dyrektorami, kierownikami, pracownikami i agentami przed wszelkimi roszczeniami lub podstawami roszczeń, w tym m.in. z powodu obrażeń ciała, śmierci lub szkód albo utraty własności powstałej na skutek uczestnictwa w Konkursie albo przyjęcia, użycia lub niewłaściwego użycia Nagrody;
  • zgadza się wynagrodzić firmie VMware oraz jej podmiotom zależnym i stowarzyszonym straty spowodowane wszelką odpowiedzialnością, opłatami, wydatkami lub uzasadnionymi opłatami prawnymi, których poniesienie były konieczne z powodu lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem niniejszego Regulaminu przez Uczestnika;
  • Zgłoszenia, które z jakiegokolwiek powodu zostaną zgubione, opóźnione, nieprawidłowo skierowane, niepoprawne, uszkodzone lub uznane za niekompletne, nie będą dopuszczone do Konkursu.
  • Firma VMware zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji lub odrzucenia zgłoszenia, które wedle własnego uznania określi jako niezgodne z niniejszym Regulaminem.


WARUNKI DOTYCZĄCE NAGRODY

 • Nie jest dostępny ekwiwalent Nagrody w gotówce, a Nagroda nie może przyjąć postaci pieniężnej. Jeśli wyznaczona Nagroda stanie się z jakiegokolwiek powodu niedostępna, firma VMware zastrzega sobie prawo zastąpienia jej inną nagrodą o takiej samej lub wyższej wartości.
 • Wygranie Nagrody jest możliwe wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
 • Zwycięzca nie może przekazać innej osobie Nagrody ani prawa do jej odebrania. Jeśli Uczestnik nie może lub nie chce odebrać Nagrody, firma VMware może przekazać ją następnemu najlepszemu Uczestnikowi wybranemu przez jury.
 • Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, wszelkie podatki i opłaty związane z otrzymaniem i/lub użyciem Nagrody zostaną opłacone przez Zwycięzcę.
 • Firma VMware będzie upoważniona do wyznaczenia wedle własnego uznania co najmniej jednego podmiotu trzeciego, w tym autoryzowanych partnerów handlowych, który dostarczy Nagrodę Zwycięzcy.
 • Firma VMware nie będzie ponosić odpowiedzialności związanej z jakimikolwiek sporami dotyczącymi rozproszenia Nagrody.
 • Użycie przez Zwycięzcę wszelkich produktów i usług firmy VMware otrzymanych przez niego w ramach Nagrody będzie podlegać postanowieniom i warunkom właściwym dla tych produktów i usług.
 


WARUNKI OGÓLNE

 • Firma VMware zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany Konkursu albo dowolnego aspektu niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Bez ograniczenia ogólności powyższego, jeśli czyjekolwiek oszustwo lub wirus, błąd, robot sieciowy, katastrofa naturalna albo jakiekolwiek inne nieprzewidziane lub nieoczekiwane zdarzenie, którego nie można uprzedzić ani kontrolować, będzie mieć wpływ na uczciwość i/lub rzetelność Konkursu, firma VMware zastrzega sobie prawo do anulowania, zmiany lub zawieszenia Konkursu, niezależnie od tego, czy opisane powyżej zdarzenie będzie wynikiem błędu ludzkiego, czy technicznego. W przypadku braku możliwości znalezienia rozwiązania, które przywróciłoby rzetelność Konkursu, firma VMware zastrzega sobie prawo wybrania Zwycięzcy spośród wszystkich uprawnionych zgłoszeń, które zostały odebrane przed anulowaniem, zmianą lub zawieszeniem Konkursu.
 • Firma VMware może od czasu do czasu, wedle własnego uznania, publikować w Witrynie internetowej konkursu przetłumaczone wersje niniejszego Regulaminu w różnych językach. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między angielską wersją językową a wersją przetłumaczoną będzie obowiązywać angielska wersja językowa.
 • Jeśli firma VMware uzna, że Uczestnik próbował naruszyć uczciwość lub zgodne z prawem prowadzenie Konkursu przez oszustwo, atak hakerski lub w dowolny inny sposób, będzie domagać się od uczestnika pokrycia spowodowanych przez niego szkód w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Co więcej, firma VMware może wedle własnego uznania zdyskwalifikować Uczestnika Konkursu i uniemożliwić mu uczestnictwo w innych konkursach organizowanych przez firmę VMware.
 • Decyzje firmy VMware są ostateczne i wiążące we wszystkich sprawach związanych z Konkursem.
 • Jakiekolwiek opóźnienie lub przeoczenie firmy VMware w zakresie praw wynikających z, lub spełnienia wymagań zawartych w, niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się danego prawa ani rezygnacji z danego wymagania.
 • Jeśli jakiekolwiek zastrzeżenie zawarte w niniejszym Regulaminie zostanie przez odpowiedni miejscowo sąd uznane za nieobowiązujące, nieprawidłowe lub nieegzekwowalne prawnie, nie będzie to mieć wpływu na inne zastrzeżenia zawarte w niniejszym Regulaminie.


PRAWO WŁAŚCIWE
Konkurs jest organizowany zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie pozwy dotyczące sporów związanych z niniejszym Konkursem będą rozpatrywane wyłączenie przez sądy w Anglii.


UŻYTKOWANIE WITRYNY INTERNETOWEJ KONKURSU

Informacje podane w Witrynie internetowej konkursu mogą zawierać nieścisłości i błędy, a ponadto mogą być w dowolnej chwili aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia. Firma VMware nie gwarantuje dokładności ani kompletności tych informacji i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia zawarte w tych informacjach. Firma VMware nie będzie pod żadnymi warunkami ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku uzyskania dostępu do tej witryny internetowej ani użycia jej lub informacji w niej zawartych. Po uzyskaniu dostępu do Witryny internetowej konkursu Uczestnik nie może:

 • ogłaszać, przekazywać, publikować, odtwarzać, przesyłać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób informacji lub jakichkolwiek innych materiałów uprawniających lub zachęcających do postępowania, które może zostać uznane za przestępstwo kryminalne lub może powodować powstanie roszczeń cywilnych; lub
 • używać witryny internetowej w sposób niezgodny z prawem albo z naruszeniem praw stron trzecich, w tym (bez ograniczenia):
  • rozpowszechniać informacji lub programów zawierających wirusa, zaporę firewall, konia trojańskiego, robaka lub jakikolwiek inny szkodliwy materiał; lub
  • przekazywać, rozpowszechniać lub przedstawiać do wiadomości publicznej w jakikolwiek sposób za pośrednictwem tych witryn internetowych jakichkolwiek materiałów lub informacji oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych lub obraźliwych albo zawierających reklamy bądź oferty funduszy, produktów lub usług.

Witryna internetowa konkursu oraz opublikowana w niej zawartość są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi praw własności intelektualnej lub praw własności, i są własnością lub podlegają kontroli firmy VMware, jej firm zależnych, firm stowarzyszonych oraz firm korzystających z jej licencji. Niniejszym firma VMware zastrzega sobie wszelkie prawa związane z tymi prawami.

Firma VMware może zbierać informacje dotyczące osób odwiedzających witrynę, takie jak nazwa domeny.

W przypadku niezadowolenia z Witryny internetowej konkursu, regulaminu, zasad, reguł, instrukcji lub praktyk firmy VMware związanych z tą witryną jedynym możliwym działaniem jest zaprzestanie używania Witryny internetowej konkursu.

Podejmij wyzwania IT ze sprawdzonymi rozwiązaniami VMware dla rozwijających się firm

Zajrzyj na naszą stronę dla sektora MSP, by dowiedzieć się, jak możesz wykorzystać wirtualizcję i cloud computing

Sprawdź, jak sektor MSP rozwija się w oparciu o IT zwiększające wydajność, ograniczające koszty i wspierające ciągłość biznesową